Idź do

„Prądnik”

W czasopiśmie „Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera” (Prądnik. Prace Muz. Szafera) publikowane są oryginalne prace naukowe i inne materiały, dotyczące szeroko rozumianej ochrony przyrody, krajobrazu i obiektów kulturowych z obszaru Polski południowej, a szczególnie z terenu Ojcowskiego Parku Narodowego i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Czasopismo drukuje również materiały sympozjów naukowych organizowanych przez Ojcowski Park Narodowy, artykuły przeglądowe, notatki, polemiki, recenzje publikacji, materiały kronikarskie. Artykuły przed przyjęciem do druku, są oceniane przez redakcję i recenzowane przez dwóch specjalistów z danej dziedziny, spoza jednostki naukowej autora(ów) pracy.
RADA REDAKCYJNA – EDITORIAL BOARD:
Przewodniczący – President: Michał Wojenka
Członkowie – Members: Beata Barabasz-Krasny, Lidiya Dubis, Michał Gradziński, Zvenyslava Mamčur, Andrzej Palaczyk, Józef Partyka, Katarzyna Sawicka-Kapusta, Zbigniew Witkowski, Dominik Ziarkowski

REDAKCJA – EDITORIAL STAFF:
Redaktor naczelny – Editor-in-chief: Józef Partyka
Zastępca redaktora naczelnego – Deputy editor: Jakub Baran
Członkowie – Members: Anna Sołtys-Lelek, Krzysztof Tatoj

Redaktorzy tematyczni – thematic EDITORS:
prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński (przyroda ożywiona)
prof. dr hab. Roman Soja (przyroda nieożywiona)
prof. dr hab. Krzysztof Sobczyk (archeologia)


Liczba punktów przyznana za publikację w czasopiśmie, zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – wynosi 20.

Prądnik tom 33

Prądnik tom 32

Prądnik tom 30

Prądnik tom 28

Prądnik tom 27

Prądnik tom 26

Prądnik tom 25

Prądnik tom 24

Prądnik tom 22

Prądnik tom 20

Prądnik tom 19

Prądnik tom 17