Idź do

Własna działalność wydawnicza OPN


Wiosną 1999 r. zainicjowano wydawanie serii materiałów szkoleniowych dla przewodników. Są to poszerzone teksty przygotowywane przez prelegentów, głównie przez osoby prowadzące badania naukowe na terenie OPN. Opracowania o objętości ok. 1-2 arkuszy autorskich są powielane na sprzęcie poligraficznym Parku w nakładzie kilkuset egzemplarzy. Serię zainicjowało spotkanie szkoleniowe z prof. dr hab. Teresą Madeyską w 1998 r. która przeprowadziła szkolenie na temat osadów jaskiniowych. Kolejne szkolenie odbyło się wiosną 1999 r. z udziałem dr Stanisława Kołodziejskiego, członka Rady Naukowej OPN na temat średniowiecznych zamków obronnych. Na to ostatnie spotkanie wydano nakładem OPN materiał szkoleniowy pt. "Średniowieczne budowle obronne na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego".

Magazyn wydawnictw zawiera pewną ilość tytułów przeznaczonych do ciągłej sprzedaży, wśród których są: mapy turystyczne, widokówki oraz pakiety edukacyjne "Twoja Rzeka" wydane przed kilku laty (25 500 egz.), monografia parku, oraz czasopismo "Prądnik".

Od 1990 roku Ojcowski Park Narodowy wydaje recenzowany rocznik zatytułowany „Prądnik. Prace i Materiały Muzeum imienia Profesora Władysława Szafera”. Do 2022 ukazały się 32 tomy tego czasopisma. Niezależnie od tego, wydano w latach 1992–1994 trzy suplementy pisma, które w założeniach miały być nienumerowaną serią wydawniczą wydawaną równolegle z „Prądnikiem” i tak samo zatytułowaną. W serii tej wydano materiały z sesji naukowej poświęconej działalności prof. Stefana Krukowskiego (Prof. Stefan Krukowski… 1992), materiały kolokwium naukowego na temat utrzymania i restytucji ginących gatunków roślin i zwierząt (Utrzymanie i restytucja…1993) oraz materiały inwentaryzacyjne koleopterofauny OPN i jego najbliższych okolic (Pawłowski i in. 1994).

Ważniejsze wydawnictwa


  • W 2001 r. wydano materiały konferencyjne "Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej" w związku z 45 rocznicą powstania Ojcowskiego Parku Narodowego i 20 rocznicą Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. małopolskiego. Wydano również zbiór prac "Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej" jako pokłosie polsko-ukraińskiej sesji naukowej jaka odbyła się w kwietniu 1999 r.

  • W 2003 roku wydano książkę autorstwa M. Dylewskiej i B. Wiśniowskiego o dwóch nadrodzinach żądłówek - osach Vespoidea oraz grzebaczach i pszczołach Apoidea Ojcowskiego Parku Narodowego. Podano w niej informacje na temat morfologii i systematyki żądłówek, listę gatunków znanych z OPN, a także określono zmian liczebności i składu gatunkowego Apiformes w latach 1963-2000 na terenie Parku. 

  • W 2004 roku zorganizowano konferencję z okazji 150. rocznicy podróży naturalistów do Ojcowa. Zaprezentowano na niej ponad 100 wystąpień referatowych i posterowych zawartych następnie  w trzytomowym wydawnictwie "Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej" (Partyka, red. 2004, 2005).

  • W 2006 roku, w którym obchodzono 50. rocznicę utworzenia OPN, zorganizowano kolejną sesję naukową z prezentacją ponad 50 referatów i posterów na temat stanu wiedzy o środowisku przyrodniczo-kulturowym OPN i jego zagrożeniach. Materiały wydano drukiem w 16. i 17. tomie pisma "Prądnik".

  • W 2008 roku, ukazała się "Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda", napisana przez specjalistów w oparciu o ich własne badania, a także w oparciu o istniejącą literaturę. Zawiera ona syntezę dotychczasowych badań i stanowi znakomitą pomoc dla wszystkich popularyzatorów piszących o Ojcowie.

  • W 2016 roku, z okazji 60. rocznicy utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego, wydano „Monografię Ojcowskiego Parku Narodowego. Dziedzictwo kulturowe”. Dotyczy ona pradziejów, dziedzictwa materialnego oraz dziedzictwa duchowego (niematerialnego) Doliny Prądnika.

  • W 2020 roku Ojcowski Park Narodowy wydał opracowanie pn. „Jaskinie dorzecza Prądnika” - obszerny inwentarz zawierający opisy i plany 757 jaskiń usytuowanych na obszarze dorzecza Prądnika.

  • W 2021 roku, w 65 rocznicę utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego został wydany „Katalog fauny Ojcowskiego Parku Narodowego. Tom 1”. Zawiera opracowanie większej części bezkręgowców oraz wszystkich grup kręgowców, stwierdzonych na terenie Parku.


Wydawnictwa naukowe, w tym pismo "Prądnik" są wydaniami niskonakładowymi, ukazującymi się po kilkaset egz. Przeznaczone są przeważnie dla uczestników konferencji naukowych, bibliotek (egzemplarz obowiązkowy), na wymianę oraz dla innych parków narodowych.