Idź do

Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego

Red. Anna Klasa i Józef Partyka, wyd. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców 2008. Monografia liczy 766 stron, 111 rycin, 190 fotografii, 37 tabel, format 19 x 25.8 x 4.8 cm.
Monografia opracowana przez 48 autorów, recenzowało ją 30 osób. Została wydana z okazji 50. rocznicy utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego. Monografię zadedykowano pamięci Profesora Andrzeja Szeptyckiego (1939-2008), znanego zoologa i wieloletniego przewodniczącego Rady Naukowej OPN. Tom składa się z trzech zasadniczych części podzielonych na rozdziały. Dotyczą one kolejno: przyrody nieożywionej (geologia i rzeźba, wody, klimat i gleby), świata roślin i grzybów (rośliny naczyniowe, zbiorowiska roślinne, rośliny zarodnikowe i grzyby) oraz fauny (geneza fauny, kręgowce i bezkręgowce). Na początku tomu zawarto informacje wstępne o Parku, zaś na końcu zamieszczono indeksy - nazwisk, nazw geograficznych, indeks polskich i łacińskich nazw taksonomicznych oraz informacje o autorach.

Monografia została wydana w nakładzie 1000 egz. Jest dostępna w sprzedaży w punktach handlowych na terenie Ojcowa.

Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Dziedzictwo kulturowe

Red. Józef Partyka, wyd. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców 2016. Monografia liczy 534 strony.
Monografia została opracowana przez 18 autorów, recenzowało ją 10 osób. Została wydana z okazji 60. rocznicy utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego. Tom składa się z trzech części. Dotyczą one kolejno: pradziejów, dziedzictwa materialnego oraz dziedzictwa duchowego (niematerialnego) Doliny Prądnika. Na początku tomu zawarto informacje o dziedzictwie kulturowym Parku, zaś na końcu zamieszczono słownik miejscowości oraz indeksy – nazwisk i nazw geograficznych oraz informacje o autorach.

Monografia nie jest dostępna w sprzedaży, planujemy jej wznowienie.

Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego

Red. Mirosława Dylewska i Bogdan Wiśniowski
Książka przedstawia informacje o dwu nadrodzinach żądłówek - osach Vespoidea oraz grzebaczach i pszczołach Apoidea Ojcowskiego Parku Narodowego. Składa się ona z dwóch części. Część ogólna zawiera charakterystykę Parku jako terenu badań, informacje na temat morfologii i systematyki żądłówek, listę gatunków znanych z OPN, ponadto charakterystykę zoogeograficzną, bionomię i waloryzację gatunków. Podano w niej także próbę określenia zmian liczebności i składu gatunkowego Apiformes w latach 1963-2000 na terenie Parku. W części szczegółowej książki przedstawiono charakterystykę nadrodzin, rodzin i rodzajów, a dla każdego gatunku: stanowiska i siedliska, w których został stwierdzony, dostępne materiały, czas pojawu imagines, pokarm larw i imagines, sposób gniazdowania, parazytoidy oraz element zoogeograficzny. Książka ilustrowana jest rysunkami i fotografiami; na końcu tekstu podano spis cytowanego piśmiennictwa oraz skorowidz naukowych nazw żądłówek.

Żądłówki - spis treści