Idź do

Działania ochronne w Ojcowskim Parku Narodowym

26.06.2023 r. została zawarta umowa nr MZ.0290.1.11.2023 pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Ojcowskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ojcowie na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego działań ochronnych w Ojcowskim Parku Narodowym w 2023 roku.

Zakończenie realizacji Projektu: 15.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 381.388,65 zł

Badania naukowe

Ocena bioróżnorodności nietoperzy w lasach Ojcowskiego Parku Narodowego z zastosowaniem innowacyjnych metod badań

Badania terenowe polegały na:
 • rejestrowaniu aktywności nietoperzy za pomocą automatycznych stacji rejestrujących sygnały echolokacyjne nietoperzy w min. 10 lokalizacjach i detektorów ultradźwięków wzdłuż zaplanowanych transektów
 • odłowach nietoperzy w sieci chiropterologiczne

Na podstawie badań zostanie opracowany raport z badań, który będzie zawierał porównanie aktywności nietoperzy w różnych typach lasów (np. buczyna karpacka, grąd, stadia regeneracyjne lasów) i zalecenia ochronne.
Struktura ekologiczna i genetyczna izolowanych populacji obuwika pospolitego w zbiorowiskach leśnych Ojcowskiego Parku Narodowego oraz określenie metod jego ochrony

 • badania terenowe i pobór na stanowiskach
 • określenie struktury ekologicznej populacji i siedliska
 • pomiary biometryczne osobników (15 prób na stanowiskach)
 • wykonanie analiz genetycznych (40 prób na 1 stanowisku)
 • opracowanie wyników z przeprowadzonych badań i zaleceń ochronnych dla gatunku w formie Raportu Końcowego
 • reporty dla gatunku Natura 2000 - obuwnik pospolity i jego stanowiska w OPN wykonany wg metodyki GIOŚ

Inne działania

Usuwanie odpadów z terenu Parku - wywóz śmieci

 • wywóz w kontenerach odpadów zbieranych przez pracowników OPN na szlakach turystycznych w ciągu całego roku oraz w trakcie akcji sprzątania Parku - kontenery duże lub małe

Wzmocnienie ochrony i potencjału rekreacyjnego OPN na szlakach leśnych

 • zadanie obejmuje posadowienie ławek drewnianych typu "kłoda" (10 szt.) oraz ławek wiedeńskich (10 szt.)
Wzmocnienie ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez wzrost świadomości dot. OPN, w tym obszarów leśnych, zasad obowiązujących w PN, wartości kulturowych oraz świadomości dot. odpadów i zaśmiecania obszarów leśnych

 • wykonanie, dostawa i montaż drewnianych stelaży do tablic edukacyjnych
 • wykonanie  i dostawa tablic edukacyjnych do drewnianych stelaży
 • wykonanie, dostawa i montaż drewnianej makiety/tablicy edukacyjnej dot. odpadów i ich wpływu na środowisko, w tym obszary i gatunki leśne