Idź do

Pracownicy Straży Parku

Marek Chochół Komendant Straży Parku
882404166
Paweł Głowacki z-ca Komendanta Straży Parku
882404247
Jarosław Brzyski st. strażnik Straży Parku
882404120

Zadania Straży Parku

Parki Narodowe to najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. Tworzone są na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi i kulturowymi. Jednym z takich obszarów jest środkowy, niezwykle malowniczy odcinek Doliny Prądnika.
W związku z faktem, że rokrocznie park podlega niezwykłej presji ze strony turystów (ok. 400 tys. odwiedzających) w celu właściwej ochrony jego zasobów przyrodniczych jak i mienia została powołana Straż Parku.
Straż Parku w Ojcowskim Parku Narodowym jest jednostką podlegającą bezpośrednio Dyrektorowi OPN. Została utworzona w grudniu 1998 r. na mocy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie funkcjonowania Straży Parku w parkach narodowych (Dz. U. Nr 114, poz. 492)

Straż Parku ma prawo do:

  • legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oraz świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości;
  • zatrzymywania i przekazywania Policji lub innym właściwym organom osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
  • zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
  • przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
  • zabezpieczenia jako dowodów rzeczowych, za pokwitowaniem, przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia, a także narzędzi i środków służących do ich popełnienia;
  • kontroli i zatrzymania, za pokwitowaniem, dokumentów w zakresie legalności posiadania tworów lub składników przyrody i obrotu nimi, pochodzących z obszaru parku narodowego;
  • kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze parku narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.

Powyższe uprawnienia Straży Parku mogą wywoływać wrażenie, że Straż Parku jest jednostką represyjną wobec osób odwiedzających Park. Jest to mylne wrażenie. Strażnicy Straży Parku pełnią również funkcje tzw. „rangersów” - strażników otwartych na turystów, niosących im pomoc, jak i udzielających wszelkich informacji turystycznych oraz przyrodniczych, dotyczących nie tylko samego Parku, ale również jego okolic.