Idź do

Deklaracja dostępności strony internetowej i dostępności architektonicznej Ojcowskiego Parku NarodowegoWstęp Deklaracji

Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej - opn.gov.pl
Data publikacji strony internetowej: 2024-12-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Niektóre informacje przekazywane za pomocą zdjęć, grafik, wykresów itp. mogą być niedostępne cyfrowo dla osób nieposługujących się wzrokiem.
  • Strona może zawierać trudno zrozumiałe treści specjalistyczne.

Treść niedostępna

  • Wybrane pliki do pobrania występują w postaci skanowanej lub generowanej poprzez narzędzie OCR.
  • Wybrane pliki nie posiadają prawidłowo zachowanej struktury i redakcji.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-12-20
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-07

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Katarzyną Brzyską – stanowisko ds. sekretariatu i kadr, e-mail: opnar@pro.onet.pl, tel. +48 123892005 wew. 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:


  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dyrekcja OPN - „Willa Jadwiga”
Ojców 9, 32-045 Sułoszowa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do wejścia głównego na parter (biura Dyrektora i Jego Zastępcy, Sekretariat, Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Samodzielnego Stanowiska ds. Inwestycyjno-Remontowych) trzeba pokonać schody – brak podjazdu dla osób na wózkach. Miejsce obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową korzystających z wózków inwalidzkich znajduje się w Ośrodku edukacyjnym (Hotel pod Kazimierzem).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Na pierwsze piętro (biura Zespołu Ekonomicznego i Działu ds. Ochrony Przyrody) prowadzą drewniane schody. W budynku brak windy (obiekt zabytkowy oraz brak miejsca na taką inwestycję).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Możliwość korzystania z pętli indukcyjnej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek z podjazdem są obiektami zabytkowymi – brak miejsca i możliwości utworzenia parkingu. Interesanci mogą parkować pojazdy na podjeździe przed budynkiem, na czas załatwienia sprawy w siedzibie dyrekcji Parku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online 

Obecnie brak takiej możliwości.

Centrum Edukacyjno-Muzealne (Ekspozycja Przyrodnicza) - „Hotel Pod Łokietkiem”
Ojców 13, 32-043 Skała

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli


Brak barier architektonicznych przy wejściu do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Do dyspozycji osób ze szczególnymi potrzebami w budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca dostęp do całości Centrum Edukacyjno – Muzealnego (parter + I piętro). Do biur Pracowni Naukowo Edukacyjnej (poddasze) dostęp jedynie przez klatkę schodową.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Możliwość korzystania z pętli indukcyjnej i systemu FM (po zgłoszeniu).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – pojazdy interesantów można pozostawić na parkingu za budynkiem lub płatnym parkingu pod Ruinami Zamku w Ojcowie, mieszczącym się w bezpośrednim sąsiedztwie „Hotelu Pod Łokietkiem”.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online 

Obecnie brak takiej możliwości.

Dział ds. Udostępniania - „Hotel Pod Kazimierzem”
Ojców 12, 32-043 Skała

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Na schodach wejściowych do budynku pochylnia dla wózków inwalidzkich, umożliwiająca wjazd na parter budynku z osobą asystującą.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku brak windy. Dostęp do biur Działu ds. Udostępniania oraz Posterunku Straży Parku mieszczących się na I piętrze możliwy jest jedynie przez klatkę schodową.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Możliwość korzystania z pętli indukcyjnej i systemu FM.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Brak parkingu. Pojazdy interesantów można pozostawić na podjeździe przed budynkiem lub płatnym parkingu pod Ruinami Zamku w Ojcowie, mieszczącym się w bezpośrednim sąsiedztwie „Hotelu Pod Kazimierzem”.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online 

Obecnie brak takiej możliwości.