Idź do

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podpisanie Umowy nr RPMP.06.01.01-12-0180/16 –XVII/26/FE/17 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I.

W dniu 24.03.2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr RPMP.06.01.01-12-0180/16 –XVII/26/FE/17 pomiędzy Zarządem Województwa  Małopolskiego a Ojcowskim Parkiem Narodowym na realizację projektu pn. „Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I”.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakończenie realizacji Projektu ustalone jest na: 05.11.2019 r.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 1.014.059,23 zł, w tym:
wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w kwocie: 670.021,08 zł.

Projekt ma na celu podjęcie działań w zakresie zabezpieczenia ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej.

Działania podejmowane w projekcie obejmują:
 1. Remont wieży obronnej.
 2. Remont budynku bramnego.
 3. Wykonanie instalacji elektrycznych podstawowych, odgromowych i słaboprądowych zabezpieczających (SAP, SSWN, CCTV, system nagłośnienia).
 4. Modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej wzgórza zamkowego, w tym:
  • wykonanie zasilających kabli energetycznych i kabli sterujących ekspozycją,
  • budowę kasy z kabiną w.c. dla personelu i przyłączami wod.-kan.,
  • wykonanie schodów terenowych pod wieżą,
  • wykonanie ekspozycji multimedialnej z dedykowanymi instalacjami elektrycznymi i tablic informacyjnych.
 5. Nadzory inwestorskie, konserwatorskie i archeologiczne oraz działania promocyjne.
Projekt realizowany będzie na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w obrębie wzgórza zamkowego w Ojcowie.