Idź do

Poprawa dostępności Ojcowskiego Parku Narodowego

W latach 2022-2023 Ojcowski Park Narodowy realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. Poprawa dostępności Ojcowskiego Parku Narodowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, o łącznej wartości 489.550,00 zł, współfinansowane:
  • ze środków europejskich - 94,29% kwoty powierzonego grantu;
  • ze środków współfinansowania krajowego - 5,71% kwoty powierzonego grantu.
Przedsięwzięcie grantowe jest realizowane w ramach umowy nr 010-PP-2022 o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie osobom z różnego typu dysfunkcjami, a także osobom starszym i rodzinom z dziećmi, wzrostu możliwości poznawania walorów przyrodniczych i kulturowych Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN) poprzez: innowacyjne rozwiązania edukacyjne, poprawę dostępności infrastruktury Parku, doposażenie ścieżek edukacyjnych i szlaków turystycznych, doposażenie obiektów w niezbędne rozwiązania technologiczne (m.in. pętle indukcyjne), rozwój współpracy lokalnej z organizacją pozarządową działającą na rzecz niepełnosprawnych. Dodatkowo przedsięwzięcie ma na celu podniesienie kompetencji kadry OPN w zakresie pracy z osobami o szczególnych potrzebach, w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla tych osób oraz opracowanie długofalowej strategii dot. dostępności.