Idź do

Prosimy o zapoznanie się z zasadami zwiedzania OPN w pigułce. Animację wykonała p. Joanna Zawadzka. Dziękujemy!

Odtwórz

Ogólne zasady udostępniania Parku

 • Na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego ochronie podlega całość przyrody, swoiste cechy krajobrazu oraz obiekty dziedzictwa kulturowego.
 • Udostępnianie Parku nie może powodować zagrożeń dla chronionych zasobów/wartości OPN.
 • naukowych
 • edukacyjnych
 • turystycznych
Wycieczki zbiorowe (zorganizowane) mogą zwiedzać Park tylko pod opieką uprawnionego (przez dyrektora Parku) przewodnika terenowego. Ilość uczestników obsługiwanych przez jednego przewodnika nie powinna przekraczać 50 osób.
Organizowanie imprez turystycznych, sportowych i rekreacyjnych  może odbywać się tylko po otrzymaniu zgody dyrektora Parku.
 • wędkowania, rybołówstwa, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i zabijania, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,
 • ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi i schodzenia z tych szlaków,
 • pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
 • zbierania dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części (nie dotyczy badań naukowych za specjalnym zezwoleniem),
 • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów i innych nieczystości (zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza),
 • palenia ognisk,
 • niszczenia i uszkadzania pokrywy glebowej,
 • prowadzenia działalności handlowej (oprócz miejsc wyznaczonych),
 • wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,
 • wspinaczki i eksploracji jaskiń poza miejscami wyznaczonymi,
 • ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi (nie dotyczy samochodów OPN, samochodów Policji, GOPR, Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Sanitarnej, Nadzoru Budowlanego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracowników OPN w trakcie wykonywania obowiązków służbowych (wjazd samochodami prywatnymi), członków Rady Naukowej Parku w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
 • umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych nie związanych z ochroną przyrody,
 • spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • zakłócania ciszy,
 • biwakowania poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • uszkadzania i niszczenia tablic informacyjnych i urządzeń infrastruktury turystycznej,
 • używania lotni, motolotni i spadolotni,
 • prowadzenia badan naukowych bez zgody dyrektora Parku.

Powyższe zasady nie dotyczą wykonywania zabiegów wynikających z zadań ochronnych lub planu ochrony, a także w przypadku konieczności likwidacji nagłych zagrożeń, czynności nie ujętych w planie ochrony lub rocznych zadań ochronnych za zgodą ustanawiającego plan ochrony lub zadania ochronne.
 • Służba Parku ma prawo legitymowania osób przebywających na terenie Parku oraz nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatów karnych za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie Parku.
 • Przebywających na terenie Parku obowiązują zasady udostępniania oraz stosowanie się do zaleceń służby Ojcowskiego Parku Narodowego.