Idź do

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie parkingów w Ojcowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie, Ojców 9 32-045 Sułoszowa. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: opnar@pro.onet.pl lub telefonicznie 12 3892005.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będzie odbywać się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 
 3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, jak również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 4. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych określonej w RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na jej podstawie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak przebywanie na parkingów w Ojcowie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych,
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia nagrania, a w przypadku incydentów do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań.
 7. Przetwarzane i przechowywane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie zamku kazimierzowskiego w Ojcowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie, Ojców 9 32-045 Sułoszowa. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: opnar@pro.onet.pl lub telefonicznie 12 3892005.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będzie odbywać się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 
 3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, jak również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 4. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych określonej w RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na jej podstawie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak przebywanie na parkingów w Ojcowie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych,
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia nagrania, a w przypadku incydentów do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań.
 7. Przetwarzane i przechowywane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.