Idź do

Poprawa ochrony przeciwpożarowej Ojcowskiego Parku Narodowego

Termin realizacji zadania: od 04.10.2023 r.

W ramach zadania wykonano:
  • zakup drona z kamerą termowizyjną  służącą do wykrywania pożarów oraz niedogaszonych miejsc
  • zakup sprzętu gaśniczego w postaci węży tłocznych, prądownic, rozdzielaczy kulowych motopomp pływających, zbiorników pneumatycznych
  • zakup ciągnika rolniczego z beczkowozem o pojemności 5000 litrów wraz z działkiem wodnym
  • zakup oraz montaż regałów o konstrukcji metalowo-drewnianej do bazy PPOŻ

Do końca 2024 roku planowane jest wykonanie sieci łączności bezprzewodowej składającej się z radiostacji cyfrowych, stacji przemiennikowych oraz paneli dyspozycyjnych.

Ochrona ekosystemów łąkowych i leśnych Ojcowskiego Parku Narodowego

W latach 2023-2027 Ojcowski Park Narodowy realizuje projekt pn. „Ochrona ekosystemów łąkowych i leśnych Ojcowskiego Parku Narodowego” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 1790/2023/Wn06/OP-WK/D.

Kwota dofinansowania: 236.136,00 zł

Ekosystemy nieleśne stanowią jeden z najcenniejszych elementów przyrodniczych Ojcowskiego Parku Narodowego i mają istotne znaczenie dla ochrony różnorodności gatunkowej i biocenotycznej. W ramach projektu realizowane będą zabiegi ręcznego koszenia wilgotnych łąk w Dolinie Sąspowskiej. W celu ochrony łąk przed wydeptywaniem zostanie zrealizowana modernizacja drewnianej kładki turystycznej, stanowiącej fragment szlaku żółtego. W celu ochrony ekosystemów leśnych zostanie zrealizowany wykup nieruchomości, złożonej z dwóch działek porośniętych lasem cennym przyrodniczo. Efektem ekologicznym projektu będzie utrzymanie siedlisk, stanowiących ostoję dla licznych gatunków roślin i zwierząt, w tym rzadkich, zagrożonych i chronionych.

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ojcowskiego Parku Narodowego

W latach 2023/2024 r. Ojcowski Park Narodowy realizuje projekt pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez rozwój narzędzi aktywnej edukacji ekologicznej” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 1224/2023/Wn50/EE-ee/D

Kwota dofinansowania: 254.355,00 zł

Projekt obejmuje działania związane z opracowaniem i produkcją gier, zakup modeli edukacyjnych, organizację konferencji dot. dostępności parków narodowych dla os. ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych oraz zakup sprzętu na potrzeby konferencji.

Ochrona czynna zbiorowisk kserotermicznych Ojcowskiego Parku Narodowego

W 2023 r. Ojcowski Park Narodowy realizował projekt pn. „Ochrona czynna zbiorowisk kserotermicznych Ojcowskiego Parku Narodowego” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 1553/2023/Wn06/OP-PO/D

Kwota dofinansowania: 114.570,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie oraz odnowienie bogatej mozaiki muraw naskalnych i kserotermicznych oraz zarośli, a także utrzymanie typowego dla danego zbiorowiska składu florystycznego. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie koszenie wraz z wywozem biomasy, usuwanie drzew i krzewów oraz ich odrośli, karczowanie derenia świdwy. Prace będą wykonywane na obszarze sześciu ostoi zbiorowisk kserotermicznych położonych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, objętych ochroną czynną lub krajobrazową.

Modernizacja i doposażenie ekspozycji w Centrum Edukacyjno-Muzealnym oraz systemu oświetlenia naturalnej ekspozycji w Jaskini Łokietka

W 2020 r. Ojcowski Park Narodowy realizował projekt pn. “Modernizacja i doposażenie ekspozycji w Centrum Edukacyjno-Muzealnym oraz systemu oświetlenia naturalnej ekspozycji w Jaskini Łokietka” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 21/2020/Wn50/EE-bs/D zawartej w dniu 22.01.2020 r. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia (netto): 316.098,86 zł
Kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW w formie dotacji: 261.682,00 zł

W ramach I i II etapu modernizacji ekspozycji przyrodniczej w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Ojcowskiego Parku Narodowego wykonano szereg prac. Objęły one m.in.: dostawę i montaż rzutników kina 3D, wymiana oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, monitora 3D pasywnego oraz reflektora typu „ruchoma głowa” wraz z wspornikiem do podświetlania makiety, dostawę 3 szt. dermoplastów na dioramę, modernizację klimatyzacji. Prace rozruchowe systemów ekspozycji polegały na kompleksowym testowaniu istniejącego systemu i sporządzeniu
dokumentacji powykonawczej.

W ramach realizowanego działania związanego z modernizacją oświetlenia Jaskini Łokietka wykonano m.in. kompleksowy projekt instalacji oświetleniowej, nową instalację elektryczną sterowaną systemem (z paneli lub pilota) oraz oświetlenie awaryjne. Prace obejmowały także demontaż starej instalacji, a montaż nowej
uwzględniał przebieg istniejących kanałów przewiertów z jak najmniejszą ingerencją w strukturę skały i/lub istniejące podłoże (osady dna jaskini).