Idź do

Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku willa „Grzybowskich” etap I kontynuacja: demontaż zabytkowej drewnianej elewacji zewnętrznej

Termin realizacji prac: od 08.11.2023 r. do 15.12.2023 r.

Wykonano prace polegające na demontażu elementów drewnianych elewacji (deski, łaty, itp.) wraz z ich ponumerowaniem. Następnie wykonano dokładną inwentaryzację polegającą na opisaniu elementów oraz zaznaczeniu ich na rysunkach projektowych, które zostały przekazane do OPN w postaci dokumentacji powykonawczej. Końcowy etap prac polegał na mechanicznym oczyszczeniu elewacji. 

Całkowity koszt brutto prac budowlanych: 100.000,00 zł
Kwota dofinansowania wyniosła 100.000,00 zł 

Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku willa „Grzybowskich” etap I: prace zabezpieczające obiekt zabytkowy

Termin realizacji prac: od 19.10.2023 r. do 15.12.2023 r.

Zrealizowano prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej zabezpieczenia budynku Willa Grzybowskich oraz uzyskano Pozwolenie Konserwatorskie. Wykonano badania dendrochronologiczne, badania konstrukcji nośnej, a także detali architektonicznych oraz badania geologiczne i sporządzono sprawozdanie z prac. Jednocześnie zrealizowano prace polegające na wykonaniu odwodnienia wokół fundamentów, zamontowano klamry stalowe spinające budynek, wykonano prace konserwatorskie w postaci trwałego zabezpieczenia fundamentów budynku przed rozwarstwianiem murów, a także prace konserwatorskie przy murach fundamentowych.

Całkowity koszt brutto prac budowlanych: 519.000,00 zł
Kwota dofinansowania wyniosła 400.000,00 zł

Dokończenie inwestycji odtworzeniowej zabytkowego budynku „Pod Koroną” – etap II: wykonanie zewnętrznych schodów drewnianych, dostosowanie obiektu do nowej funkcji „Centrum Dziedzictwa Doliny Prądnika

Termin realizacji prac: od 20 września 2023 r. do 21 grudnia 2023 r.

Wykonano prace polegające na odtworzeniu drewnianych schodów zewnętrznych od strony frontowej obiektu. Dostosowano obiekt do nowej funkcji Centrum Dziedzictwa poprzez wyznaczenie nowych ciągów komunikacyjnych, dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonanie systemu PPOŻ oraz wentylacji mechanicznej.

Całkowity koszt brutto prac budowlanych: 724.000,00 zł
Kwota dofinansowania wyniosła  573.170,73 zł

Dokończenie inwestycji odtworzeniowej zabytkowego budynku „Pod Koroną” – etap I: zagospodarowanie terenu wokół obiektu

Termin realizacji prac: od 1 września 2023 r. do 25 października 2023 r. 

Przeprowadzono prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół budynku Willi „Pod Koroną” poprzez wykonanie drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi, a także renowacji ogrodzenia, wykonanie schodów kamiennych z parkingu do obiektu, jak również kamiennej ścieżki wokół budynku, wydzielone zostało miejsca gromadzenia odpadów.

Całkowity koszt brutto prac budowlanych: 525.000,00 zł
Kwota dofinansowania wyniosła 426.829,27 zł

Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” w Ojcowie (4 mieszkania służbowe + 3 pokoje gościnne) oraz budowa garażu – 4 stanowiska w miejscu rozebranego budynku gospodarczego zagospodarowanie terenu – docelowo utworzenie „Centrum Dziedzictwa Doliny Prądnika” część I

Termin realizacji prac: od 10.05.2022 r. do 20.12.2022 r.

Przeprowadzono prace polegające na renowacji zabytkowego budynku Willi „Pod Koroną” poprzez wykonanie ścian fundamentowych oraz stropów wewnętrznych w miejsce rozebranych uszkodzonych konstrukcji, zabezpieczenie ganku poprzez wzmocnienie fundamentu, odtworzenie drewnianych schodów wewnętrznych oraz zewnętrznych prowadzących na ganki, zabezpieczenie oraz odtworzenie części okien oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

Całkowity koszt brutto prac budowlanych wykonanych w roku 2022 wynosi 1.471.008,00 zł.
Kwota dofinansowania wyniosła 1.165.000,00 zł.

Ochrona czynna muraw kserotermicznych i naskalnych w Ojcowskim Parku Narodowym oraz utworzenie siedlisk zastępczych dla zagrożonych gatunków flory w formie ogrodu

Współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na podstawie umowy nr 45/DB/2022 z dnia 06.05.2022 r. na współfinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0017/18 Budżet Państwa współfinansował działania prowadzone w 2022 roku przez Ojcowski Park Narodowy w kwocie 33.000,00 zł.

Działania te objęły w 2022 roku: ochronę czynną muraw kserotermicznych i naskalnych poprzez wypas oraz usuwanie odrośli drzew i krzewów, koszenie i wywóz biomasy, utworzenie siedlisk zastępczych dla zagrożonych gatunków flory w formie ogrodu oraz druk materiałów informacyjno-promocyjnych projektu.

Dokończenie termomodernizacji zabytkowego budynku dyrekcji OPN w zakresie ceglano-kamiennej elewacji i balkonów z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach budżetu państwa.

Termin realizacji prac: od 05.08.2021 r. do 30.11.2022 r.

Prace polegają na renowacji kamienno-ceglanej elewacji Dyrekcji Ojcowskiego parku Narodowego Willi „Jadwiga” poprzez wymianę zniszczonej przez warunki atmosferyczne cegły, elementów kamiennych fundamentów, odtworzenie oryginalnej fugi oraz odtworzenie żelbetowej płyty balkonu górnego. Całość elewacji zostanie zabezpieczona poprzez hydrofobizację opartą na związkach krzemoorganicznych.

Całkowity koszt sumaryczny brutto prac budowlanych wykonanych w roku 2021 i 2022 wynosi 365.310,00 zł.
Kwota dofinansowania:
  • rok 2021 - 100 000,00 zł
  • rok 2022 - 100 000,00 zł